Bảo trì hệ thống điện năng lượng Mặt Trời

Bảo hành và bảo trì hệ thống

Hengs hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ, giúp khách hàng làm chủ hệ thống.
Đội ngũ kỹ sư Hengs hỗ trợ theo dõi, giám sát hệ thống cùng khách hàng.
Hengs cam kết bảo hành thiết bị, hiệu suất và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.

Khai thác điện năng lượng mặt trời cho nhu cầu tiêu thụ điện năng của bạn.